Shihezi University

Jilin university, campus of jilin university

Zhang Qingli, Xiaojiang Chen                      +86 993 205 8030                          Tuition Fee: 20,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB